Fundacja Kraina Zdrowia

Regulamin Serwisu Kraina Zdrowia

I. Wstęp
§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem serwisu internetowego Fundacja Kraina Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ułanów 54/51 (kod pocztowy 31-455), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436743, posiadająca NIP: 6772371892, REGON: 122684700, zwana w dalszej części Regulaminu „Kraina Zdrowia”.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji i posiadania konta Użytkownika w serwisie internetowym Kraina Zdrowia http://krainazdrowia.org (dalej Serwis) oraz zasady korzystania z Serwisu.
 3. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z Serwisu:
  – sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  – przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google, Chrome,
  Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie Serwisu, strona internetowa może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.

§ 2. Rejestracja konta Użytkownika Krainy Zdrowia.

 1. Zamówienia dotyczące kursów można składać poprzez własne konto Użytkownika założone w Serwisie, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu danych Użytkownika na koncie niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane obowiązkowe).
 2. Założenie konta Użytkownika następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy.
 3. Rejestracja Użytkownika daje możliwość dokonywania zakupów w sklepie online, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz zapewnia informowanie o aktualnościach w Serwisie.
 4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Kraina Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Użytkowników Serwisu, w szczególności podania nieprawdziwych danych, posłużenia się danymi w sposób nieuprawniony lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem Krainie Zdrowia, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupów.
 6. Kraina Zdrowia jest uprawniona do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego konta.

§ 3. Uprawnienia Użytkownika.

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2019.134 ze zm.) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego Kraina Zdrowia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. W takim wypadku zobowiązany jest do wysłania na adres Kraina Zdrowia w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu; oświadczenie złożone drogą elektroniczną nie spełnia wymogu formy pisemnej). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby zwracany produkt był niezniszczony, czysty, z oryginalnym opakowaniem, etykietami oraz wszystkimi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Kraina Zdrowia zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  – w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
 7. Po otrzymaniu przesyłki od Krainy Zdrowia i stwierdzeniu, że paczka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu w formie nacięcia, nakłucia, wgniecenia opakowania), Użytkownik winien odmówić przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Użytkownik zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Użytkownik dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 9. Kraina Zdrowia zobowiązana jest dostarczyć produkt bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
 10. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Krainie Zdrowia reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Krainy Zdrowia wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, określenie Krainy Zdrowia i Użytkownika, określenie produktu, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Użytkownik zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 11. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Użytkownik. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego produktu, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Użytkownika.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Użytkownika na jego koszt. Nieodebranie takiej przesyłki przez Użytkownika będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.
 13. Użytkownikowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez Krainę Zdrowia, związanych z posiadaniem przez Użytkownika konta w Serwisie. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba Krainy Zdrowia. Reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie Krainy Zdrowia i
 14. Użytkownika oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.

II. Sklep w Serwisie on-line
§ 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

 1. Sprzedaż produktów prezentowanych w Serwisie następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.
 3. Kraina Zdrowia do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 4. Kraina Zdrowia akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe oraz płatności kartą kredytową. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i kosztów dostawy.
 5. Ceny produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego są cenami brutto, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Kraina Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach Serwisu, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w Serwisie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem tytułu II § 1. ust. 7
 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.
 8. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie – w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej bądź promocyjnej.
 9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, Kraina Zdrowia zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień.

 

 1. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację o otrzymaniu zamówienia przez Serwis i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego poprawności.
 2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Użytkownikowi potwierdzenia złożenia zamówienia, przeprowadzana jest jego weryfikacja. Kraina Zdrowia zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem na wskazany przez niego numer telefonu. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 17:00.
 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości, bądź niedostępności zamówionego produktu Kraina Zdrowia jest uprawniona do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Kraina Zdrowia poinformuje Użytkownika o przyjęciu bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II § 2. ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 Regulaminu albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez Krainę Zdrowia i Użytkownika umowy sprzedaży – nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Użytkownika adres mailowy.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Użytkownik nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Krainę Zdrowia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Krainy Zdrowia.

§ 3. Realizacja zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostarczenie niektórych produktów przez producentów, w szczególności produktów niestandardowych, sprowadzanych na specjalne zamówienie Użytkownika, termin realizacji zamówienia w zakresie tych produktów może być dłuższy – w takich wypadkach Kraina Zdrowia zobowiązuje się poinformować Użytkownika o tym fakcie.
 2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa Kraina Zdrowia. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze.
 3. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Krainy Zdrowia. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2. ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności internetowej – rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
 5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym o otrzymaniu zamówienia.
 6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność.
 7. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Użytkownik zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Krainy Zdrowia, powstałą z winy Użytkownika, polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty płatności.
 8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 4. Sprzedaż kursów online

 1. Kraina Zdrowia udostępnia swoim Użytkownikom możliwość nabycia dostępu do kursów online, zawierających materiały edukacyjne w tematyce zdrowia.
 2. Dostęp do kursów wymaga wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wskazanej w Serwisie, bezpośrednio przy opisie kursu (cena brutto wyrażona w złotych polskich). Płatność za dostęp do kursów realizowana jest za pośrednictwem płatności internetowych, obsługiwanych odpowiednio przez:
  – Dotpay Sp. z o.o.;
 3. Wybierając odpowiednią formę płatności Użytkownik, po przekierowaniu, zobowiązany jest postępować zgodnie z pouczeniami zawartymi w formularzu płatności, a nadto Użytkownik decydując się na dokonanie płatności internetowych za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przekazywanie przez Fundację Kraina Zdrowia swoich danych osobowych zawartych w formularzu płatności do, odpowiednio do wyboru Użytkownika:
  Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791 – więcej o warunkach przekazywania danych http://dotpay.pl;
 4. Dostęp do kursów, za pośrednictwem Serwisu, możliwy jest 24 godziny na dobę i udzielany jest Użytkownikowi na czas określony – 6 miesięcy / nieokreślony. Aby zapoznać się z treścią kursu należy zalogować się w Serwisie i skorzystać z panelu Użytkownika.
 5. Kraina Zdrowia oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem treści zawartych w kursach, do których przysługuje jej pełnia autorskich praw majątkowych. Zakazane jest udostepnienie przez Użytkowników treści zakupionych kursów osobom i podmiotom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Krainy Zdrowia, niezależnie od faktu, czy udostępnienie to miałoby mieć charakter odpłatny oraz czy Użytkownik miałby otrzymać w zamian jakąkolwiek korzyść.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kursy stanowią własność intelektualną Krainy Zdrowia bądź innych właściwych podmiotów (partnerów/współpracowników Krainy Zdrowia), które podlegają ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania naruszające interes Krainy Zdrowia, w szczególności działania stanowiące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zasad korzystania z kursów online.
 8. Kraina Zdrowia zastrzega sobie możliwość:
  – czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
  – czasowego zablokowania konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład, kiedy zaistnieje uzasadnione podejrzenie włamania się na konto Użytkownika;
  – wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z konta Użytkownika, w tym z jego usunięciem, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Krainy Zdrowia, gdy ten:
  a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  b) używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Krainy Zdrowia.
 9. Kraina Zdrowia uprawniona do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w razie braku złożenia właściwych, Kraina Zdrowia uprawniona jest usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 10. W skutek usunięcia konta Użytkownika z Serwisu przez Krainę Zdrowia Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie utworzonym w Serwisie. W razie usunięcia konta Użytkownika z jego winy, nie przysługują Użytkownikowi jakiekolwiek roszczenia względem Krainy Zdrowia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Krainę Zdrowia, zgodnie z ust. 7 powyżej.
 11. Kraina Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług w Serwisie, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Krainy Zdrowia, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik godzi się na dysponowanie przez Krainę Zdrowia danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Krainę Zdrowia wraz z rejestracją konta – zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Administratorem danych jest Fundacja Kraina Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ułanów 54/51 (kod pocztowy 31-455), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436743, posiadająca NIP: 6772371892, REGON: 122684700 – właściciel Serwisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim Kraina Zdrowia świadczy usługi na rzecz Użytkownika, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.).
 4. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej Krainę Zdrowia umowy z Użytkownikiem (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży), dane osobowe przez Krainę Zdrowia przetwarzane są wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Fundacji jako Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od Krainy Zdrowia, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach, Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Krainę Zdrowia zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany, przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
 6. Kraina Zdrowia jako administrator danych osobowych Użytkownika dba o bezpieczeństwo udostępnionych jej danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać logując się na swoje konto, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też
prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Krainie Zdrowia – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Krainą Zdrowia:
  – listownie: ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków;
  – przez email: biuro@krainazdrowia.org;
 8. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. Kraina Zdrowia zapewnia, że dane Użytkownika nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Dane osobowe są przetwarzane przez Krainę Zdrowia oraz podmioty, z którymi współpracuje w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych. Z każdym ze współpracowników w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników łączą Krainę Zdrowia stosowne umowy, które określają wzajemne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. Dane osobowe Użytkowników nie są przesyłane do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Jeśli Użytkownik skorzysta z usług finansowych, administratorem Jego danych osobowych jest także podmiot oferujący te usługi i ich przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych w umowie Użytkownika z tym podmiotem.
 13. Więcej informacji o sposobie ochrony danych w Krainie Zdrowia znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.

V. Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie z Serwisu powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę Krainy Zdrowia, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy Krainy Zdrowia, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkowników.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Krainę Zdrowia i jej zaufanych partnerów (Google Inc. oraz partnerów, którym powierzamy działania wiązane z marketingiem).
 5. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Użytkowników uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO, wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Kraina Zdrowia.
 7. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 8. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Jego urządzeniu.
 9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 10. Chcąc usunąć dotychczasowe pliki cookies Użytkownik powinien wybrać odpowiednie ustawienia w stosowanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 11. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 2. Kraina Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Użytkownika przy pierwszym logowaniu na konto Użytkownika z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z konta i dokonywania zakupów w Serwisie. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji. W przypadku sprzedaży, która rozpoczęta została przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji Kraina Zdrowia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Serwisu http://krainazdrowia.org, a obowiązuje Użytkownika z chwilą jego akceptacji.

Kraków, 6 stycznia 2020 roku